رئیس مرکز:


بیبی‌وحیده مقدم‌حسینی

استادیار بهداشت باروری

گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

شماره تماس: 44018337