رديف عنوان مقاله ایندکس اسم مجله اسم نویسنده ماه انتشار سال انتشار 

1

بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده ای مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی مشهد1391 علمی پژوهشی مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها مرجان وجدانی 

 

2014

2

investingating factors associated with oil consumption based on PRECEDE model among households covered by health center in fasa,iran

سایر نمایه ها

American Journal of Food Science and Nutrition

مرجان وجدانی

 

2014

3

Health Care Failure Mode and Effect Analysis: a useful proactive risk analysis of nutrition and food distribution in Mashhad Qaem hospital’s women’s surgery ward in...

DOAJ

 NUTRITION AND FOOD SCIENCES RESEARCH

مرجان وجدانی

 

2014

4

motor psychiatric and fatigue features associated with nutritional disease patient

ISI

PLoS One

احمد دلبری 

 

2014

5

گروه بندی سویه های مختلف باکتری اشرشیاکلی با استفاده از تعیین توالی ژن ومقایسه آن با روش مولتی پلکس

Scopus

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران مریم گودرزیان

 

2014

6

بررسی رضایت بیماران از خدمات پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان سبزوار با ابزار EUROPEP -1391 علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد مرجان وجدانی 

 

2014