معرفی اعضای موسس مرکز


آقای دکتر محمد محمد زاده ( دکترای فیزیولوژی انسانی)

خانم دکتر اکرم کوشکی ( دکترای تغذیه)

دکتر احمد دلبری (پزشک عمومی-دکترای علوم اعصاب سالمندی)

آقای یاسر تبرایی (کارشناسی ارشد آمار)

دکتر سید جمال میر موسوی (پزشک عمومی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی )

دکتر رامین شهراینی (متخصص رادیولوژی)

دکتر شگرف نخعی (روانپزشک )

دکتر محمد شوریده یزدی (متخصص گو ش وحلق)

دکتر رباب صحاف (دکترای تخصصی سلامت سالمندان)

دکتر رخشانی (دکترای آمار )

دکتر نغمه مخبر (روانپزشک)

دکتر منیر مظاهری
دکتر جمشیدی
دکتر محمد فرشته نژاد ( پزشک عمومی )
دکتر فرحناز محمدی ( دکترای پرستاری )

دکتر پریسا طاهری

دکتر منیره سادات مداح (دکترای پرستاری)

دکتر مهشید فروغان ( استادیار روانپزشکی فلوشیپ سالمندان)