رئیس مرکز:

 

مصطفی راد

 

 

استادیار آموزش پرستاری

گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تلفن تماس : 44018308